Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm mà các cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện nộp thuế và người sử dụng lao động cần phải thực hiện. Người lao động hoàn toàn có thể thực hiện thao tác tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân để xem quá trình đóng thuế thu nhập cá nhân của mình. Vậy, nếu trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế TNCN và phải nộp tiền chậm nộp thuế TNCN thì mức nộp tiền chậm nộp ở đây cụ thể như thế nào?

Pháp luật thuế hiện hành quy định thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với từng loại thu nhập chịu thuế. Theo đó, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC và Điều 6, Điều 7 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định các thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, vì một số lý do mà nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân vẫn bị nộp tiền thuế TNCN chậm so với thời hạn quy định. Trong các trường hợp này, các cá nhân, người sử dụng lao động có thể đối diện với nhiều mức xử phạt từ nhẹ đến nặng. Một trong những hình phạt này là việc phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế TNCN. Mức nộp tiền chậm nộp tiền thuế này đã được quy định rõ ràng và là căn cứ để thực thi pháp luật, xử phạt đối với các đối tượng vi phạm.

Theo quy định tại Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC, mức phạt chậm nộp thuế TNCN như sau:

– Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước.

– Trường hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước theo quy định thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước.

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

03 cách thực hiện kê khai thuế qua mạng 

Chi tiết cách nộp báo cáo tài chính cuối năm qua mạng

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp:

Nếu số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định bằng:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp

Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày thì số tiền phạt được xác định như sau:

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0,07% x Số ngày chậm nộp – 90 ngày

– Từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày

Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ ràng về các mức phạt chậm nộp thuế TNCN. Đây là căn cứ pháp lý vững chắc cho người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế TNCN.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp người nộp thuế nắm được một trong những mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp thuế thu nhập cá nhân.

 


administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *